احتمال سلب حق صدور مجوز از بعضی تشکل‌ها

احتمال سلب حق صدور مجوز از بعضی تشکل‌ها
مرکز ملی بهبود محیط کسب وکار: دولت سیزدهم در حذف امضا‌های طلایی کاملا مصمم است و اگر دستگاه ها­ بیش از این مقاومت کنند، از مجلس خواسته می‌شود، حق صدور مجوز را از این تشکل‌ها بگیرد.

­
منبع خبر : iribnews.ir