برخورد با برهم زنندگان امنیت بازار

برخورد با برهم زنندگان امنیت بازار
رئیس دستگاه قضا به برهم زنندگان امنیت روانی مردم و بازار هشدار داد با برخورد قانون مواجه خواهند بود.
منبع خبر : iribnews.ir