فروش نفت عامل اصلی کاهش قیمت ارز

فروش نفت عامل اصلی کاهش قیمت ارز
رئیس کانون صرافان ایران گفت: یکی از عوامل اصلی کاهش نرخ ارز در یکی دو روز اخیر, فروش نفت توسط شرکت ملی نفت ایران است.
منبع خبر : iribnews.ir